Fremgang i stamcelleforskning basert pa SLOT.

Fremgang i stamcelleforskning basert pa SLOT.

Bilde av en ufarget aggregat / sf roider fra hiPS-celler ved bruk av egenkontrastmekanismer med SLOT: Ra data for spredt lys (overst til venstre) og utryddelse (til venstre) og overlasting av begge kanalene (nederst til venstre), rekonstruert data etter filtrering av bakprojeksjonsekvivalenten til de rade dataene, gjengitt bilde av superposisjonen til begge kanaler, volumbilde (overst til hoyre), i silikotverrsnitt av en 50 m kutt (midten til hoyre) og en 15 m kutt (nederst til hoyre) skildrer 100 m).

Laser Zentrum Hannover (LZH e.V.) er for tiden aktiv i et prosjekt som omhandler den tomografiske overvaking av 3-D-cellekulturer som bestar av pluripotente stamceller (hPSC).

Malet med samarbeidsprosjektet er for forste gang a bruke skanningslaseroptisk tomografi (SLOT) for ikke-invasiv, direkte, kvantitativ samling av det absolutte antall celler i kultive, endogene cellegrupper. Resultatene av prosjektet TOMOSphere skal gi en bedre forstaelse av fysiologien til hPSC og andre stamceller, samt en kontinuerlig kontroll av egenskapene deres, noe som gjor avgjorende fremskritt i terapeutiske begreper som er mulig.

For undersokelsene ble SLOT-teknologien, som ble utviklet og patentert ved LZH, brukt for forste gang for temporalt og romlig lost observasjon av native eller faste celler i tredimensjonale aggregatstrukturer. Kunnskap oppnadd ved bruk av denne prosessen kan brukes til a klassifisere og senere sortere aggregatene, for eksempel angaende heterogenitet av cellestrukturen, mulig cysteformasjon eller avsetning av ekstracellul re matriser. Videre kan konklusjoner angaende viktige prosessparametere for dyrking av aggregater i omrorte suspensjonskulturer gjores, slik som inokulasjonsdensiteter, pavirkning av dyrkningsmediet, eller maksimal eller optimal celle og aggregatets tetthet per ml kulturmedium.

For a samle denne informasjonen utvikler samarbeidsprosjektet et inkubasjonssystem basert pa SLOT for tomografiske langtidsundersokelser av vevsprover kombinert med et bredt spekter av kontrastmetoder. Pa den ene side bor denne prosessen muliggjore markorfri identifikasjon av egencelle og vevsspesifikke egenskaper, og pa den annen side gi en sekund r kontrastmetode ved bruk av lavmolekyl re stoffer. For eksempel kan med denne metoden fluktuasjonene av NAD / NADH, cAMP, Ca2 + -ioner og deres anrikninger bli observert, eller forskjellige tilstander av cellesykluser opp til en programmert celledod kan bekreftes. Videre kan den brukes til a observere og analysere differensielle intra- eller ekstracellul re agglomerasjoner, eller til forskjellige mikro- og nanopartikler i bildeaggregater.

Ved a bruke SLOT-baserte, markorfrie verifikasjonsmetoder for stamceller pluripotency, kan en hoyere folsomhet oppnas, s rlig i forhold til konvensjonelle metoder. Fra et teknisk synspunkt blir en kuvette med celleaggregater skannet ved hjelp av en nalestrale, og et projeksjonsbilde for hver avsokingsposisjon er laget fra det spredte lyset, det overforte lyset og det fluorescerende lyset. Mens du setter proven, blir det registrert fremskrivninger, og deretter basert pa en projeksjonsalgoritme, genereres et 3-D datasett. I silico skiver kan genereres pa denne maten, noe som muliggjor en visning dypt inn i provematerialet i mangel av a utfore klassisk histologi. I utgangspunktet kan denne metoden brukes til a vise noen isolert og tilstrekkelig gjennomsiktig prove.

For a utfore prosessforskning og utvikling og kontroll i storre malestokk, bor en industrielt relevant bioreaktorplattform med integrert SLOT-teknologi for masseproduksjon av menneskelige pluripotente stamceller, og basert pa denne differensiering av celletyper, vises pa markedet. Celler som folge av dette oppsettet kan brukes i regenerativ medisin, for in vitro modellering av menneskelige sykdommer og sykdommer, og for nye metoder for terapeutiske tiln rminger, eller for utvikling av farmakologisk aktive stoffer.

Prosjektet med et samlet finansieringsvolum pa 4.134 Mio. � er en del av “Ultrasensitive Verification and Manipulation of Cells and / or Tissue and their Molecular Substances”, forslagsinfordring fra det tyske ministeriet for utdanning og forskning (BMBF). Bortsett fra LZH er det fem andre partnere i samarbeidsprosjektet (LaVision BioTec / Bielefeld, LEBAO / Hannover, Scivis / Gottingen, Sill Optics / Wendelstein og Miltenyi BioTec / Bergisch Gladbach). Prosjektet startet 1. juli 2013, og konsortiet vil bli finansiert de neste tre arene av BMBF med totalt 2.621 millioner kroner. �.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Trykk her nå!