Stoy – Yrkesmessige eksponeringsgrenser i Canada.

Stoy – Yrkesmessige eksponeringsgrenser i Canada.

Hva er de yrkesmessige eksponeringsgrensene for stoy pa arbeidsplassen?

Beregningsgrenseverdier (OEL) for stoy er vanligvis gitt som maksimal varighet av eksponering tillatt for ulike stoynivaer. De vises ofte i eksponeringsvarighetstabeller som tabell 1A og tabell 1B. OELene er avhengige av to sentrale faktorer som brukes til a utarbeide eksponeringsvarighetstabeller: kriteriumnivaet og valutakursen.

Stoynivabegrensninger nar kriteriumniva = 90 dB (A)

Daglig varighet (timer)

Stoynivabegrensninger nar kriteriumniva = 85 dB (A)

Daglig varighet (timer)

Hva er kriteriumnivaet?

Kriterienivaet, ofte forkortet som Lc, er det stabile stoynivaet som er tillatt for et fullt atte timers arbeidsskifte. Dette er 85 dB (A) i de fleste jurisdiksjoner, men det er 90 dB (A) i Quebec og 87 dB (A) for organisasjoner som folger de kanadiske foderale stoyforskriftene.

Hva er valutakursen?

Nar lydnivaet oker over kriteriumnivaet, Lc, ma den tillatte eksponeringstiden reduseres. Den tillatte maksimale eksponeringstiden beregnes ved a bruke en valutakurs, ogsa kalt et “dose-trading-forhold” eller “handelsforhold.” Valutakursen er det belopet som det tillatte lydnivaet kan oke hvis eksponeringstiden er halvert.

Det er to typer valutakurser som for tiden er i bruk: 3 dB (A) -kurs eller 3 dB-regelen, ” og 5 dB (A) valutakurs eller “5 dB regelen”. Disse to valutakursene, med kriteriumnivaer pa 85 dB (A) og 90 dB (A), gir to forskjellige sett med eksponeringsretningslinjer, som tabell 1A og 1B viser.

3 dB (A) valutakursen er strengere. For eksempel er maksimal tillatt varighet for en 100 dB (A) stoyeksponering i 3 dB (A) -kursen 15 minutter. Med 5 dB (A) valutakursen er det en time.

De fleste eksperter anerkjenner 3 dB-regelen som mer logisk. De hevder at det er logisk at hvis lydnivaet blir doblet, bor den tillatte eksponeringstiden kuttes i halv. Det folger da at den tillatte tiden skal halveres for hver 3 dB (A) okning i lydniva. Dette er nettopp tilfellet hvis 3 dB (A) -kursen brukes.

Tabellen under viser kriteriumnivaene (dvs. maksimalt tillatte eksponeringsnivaer i 8 timer) og valutakursene som brukes i forskjellige kanadiske jurisdiksjoner.

Hva er stoyeksponeringsgrensene i kanadiske jurisdiksjoner?

(foderale, provinsielle, territoriale)

Eksponeringsniva i 8 timer: dB (A)

* For mer informasjon om kontinuerlig, impuls- og stotstoy, se Noise – Basic Information.

+ Nar 3 dB valutakurs brukes, er det generelt ingen egen regulering for impuls / stotstoy. Ekvivalent lyd eksponeringsniva (L ex) tar hensyn til impulsstoy pa samme mate som for kontinuerlig eller intermittent stoy.

** I Nunavut og Northwest Territories refererer Arbeids- og sikkerhetsforskriften en planlagt handlingsplan basert pa eksponeringsnivaet dBA (80, 85 og 90).

*** I begge omradene refererer Minings helse- og sikkerhetsforskriften 3 dBA. Ta kontakt med Northwest Territories og / eller Nunavut for ytterligere informasjon.

Stoyregler i flere jurisdiksjoner behandler impulsstoy separat fra kontinuerlig stoy. En felles tiln rming er a begrense antall impulser ved et gitt topptrykk over en arbeidsdag. De noyaktige tallene varierer litt, men generelt er regelverket der valutakursen er 5 dB tillater 10 000 impulser ved et topptrykkniva pa 120 dB; 1000 impulser ved 130 dB; 100 impulser ved 140 dB, og ingen over 140 dB.

Alternativt, ved bruk av en vekselstrom pa 3 dB (A), kan impulsstoy betraktes sammen med kontinuerlig stoy ved maling av det totale L eq lydnivaet.

Hvor finner du stoyeksponeringsgrenser i kanadisk lovgivning?

Folgende er referanser til den foderale, provinsielle og territoriale lovgivningen der du finner de yrkesmessige stoyeksponeringsgrensene fra de forskjellige jurisdiksjonene i Canada. Siden loven er endret fra tid til annen, bor jurisdiksjonen kontaktes for den nyeste informasjonen om stoynivagrensene og hvordan de handheves. Denne informasjonen er kun ment som veiledning og kan ikke gjelde for bestemte yrkesgrupper (for eksempel gruvedrift). Forskriften bor ogsa konsulteres for informasjon om krav til horsel av verneutstyr og andre kontrolltiltak som kan foreskrives for a beskytte horselen til arbeidstakere. Ta kontakt med ditt arbeidssted for arbeidshelse og sikkerhet for din jurisdiksjon hvis du har spesifikke sporsmal som gjelder for din arbeidsplass.

British Columbia.

Saskatchewan.

Ontario.

New Brunswick.

Nova Scotia.

Prince Edward Island.

Newfoundland og Labrador.

Northwest Territories.

Del 8 Stoykontroll og horselsvern.

Yukon Territories.

Legg til et merke til ditt nettsted eller intranett, slik at dine arbeidere raskt kan finne svar pa deres helse- og sikkerhetssporsmal.

Ta en titt pa var What’s nye liste for a se hva som er lagt til eller revidert.

Trenger du mer hjelp?

Fortell oss hva du tenker.

Hvordan kan vi gjore tjenestene vare mer nyttige for deg? Kontakt oss for a gi oss beskjed.

Relaterte produkter og tjenester.

Du kan ogsa v re interessert i folgende relaterte produkter og tjenester fra CCOHS:

Publikasjoner.

Ansvarsfraskrivelse.

Selv om alt er gjort for a sikre noyaktigheten, valutaen og fullstendigheten av informasjonen, garanterer CCOHS ikke, garanterer, representerer eller patar seg at informasjonen som er oppgitt, er korrekt, noyaktig eller aktuell. CCOHS er ikke ansvarlig for tap, krav eller ettersporsel som direkte eller indirekte skyldes bruk eller tillit til informasjonen.

� Copyright 1997-2018 Canadian Center for Occupational Health & amp; Sikkerhet.


Vil du spille i det beste kasinoet? Vi fant det for deg. Trykk her nå!